Политика за поверителност


Политика за защита на личните данни на интернет страницата
и услугите на Парк хотел „Кюстендил“


I. Политика за поверителност. Предмет

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни, наричана за краткост „Политика за поверителност“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Парк хотел „Кюстендил“, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://parkhotelkyustendil.com/, наричана по-долу за краткост „интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация за Доставчика:

  • 1.        Наименование:
  • Обект: Парк хотел „Кюстендил“, Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Калосия“ №19
  • Собственик на обекта: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, Адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ 1, ЕИК: 000261517
  • 2.        Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ 1, ЕИК: 000261517
  • 3.        Адрес за упражняване на дейността: гр. Кюстендил, ул. „Калосия“ №19
  • 4.        Данни за кореспонденция: Парк хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. „Калосия“ №19, телефони за връзка: +359 78 939 977; +359 883 939 977 , електронна поща: office@parkhotelkyustendil.com.
  • 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
  • 6. Надзорни органи:
  • Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg
  • 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

III. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът на услуги, чрез интернет страницата си, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите, само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България, Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Регламент (ЕС) 2016/679. Нашата Политика за поверителност е в съответствие и с Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (GDPR -General Data Protection Regulation).

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, заявки и резервации във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни.

(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни регламент (ЕС) 2016/679. В тази връзка, и според Реформата в европейската Директива за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (ePrivacy Directive) сайтът използва т.нар. „бисквитки“ (cookies), политиката за чието използване може да видите тук.

Чл. 4. С използването на интернет страницата, Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни, съгласно условията, описани в настоящата Политика за поверителност, достъпна на сайта на адрес https://parkhotelkyustendil.com/политика-за-поверителност/.

Чл. 5. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която интернет страницата събира чрез посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 6. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика с ясно изразено желание – към office@parkhotelkyustendil.com; или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес Парк хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. „Калосия“ №19.